Mlinpek Marketing je izdavač Mlinpek Almanaha
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO, POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO Jezik izdanja Srpski Godišnja pretplata SRBIJA – 12 brojeva = 4.700 dinara INOSTRANSTVO – 12 brojeva = 80 evra Popusti 2-3 kompleta -10% 4-5 kompleta -20% 6 i više kompleta -30% Izdavač MLINPEK MARKETING DOO www.mlinpekmarketing.com loncar@mlinpekmarketing.com Adresa redakcije 21000 Novi Sad, Bul. oslobođenja 66B tel./faks: 021/547-681 Direktor Aleksandar Lončar Glavni i odgovorni urednik Radmila Sekulić Predsednik izdavačkog saveta dr Jasna Mastilović Članovi izdavačkog saveta Vukosav Saković, Dragan Živanović, Milan Prostran, Predrag Đurović Saradnici redakcije Prof. dr Milimir Kovačević, Milan Skendžić, Milivoje Trtović, Dragan Psodorov Inostrani saradnici redakcije Mitar Jokić - Crna Gora, Vlado Sučić - Hrvatska, Jožef Semič - Slovenija, Rade Petrović – BiH Štampa “N&J 4PRINT“, Novi Sad Časopis se izdaje na osnovu rešenja Ministarstva za informacije br.: 623-603/95-03 ISSN-0354-7418 CIP – Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 664.6, Mlinpek almanah: časopis za mlinarstvo, pekarstvo, poslastičarstvo i konditorstvo/glavni i odgovorni urednik Radmila Sekulić. – God. 1, br. 1 (1995) – .- Novi Sad: Mlinpek Marketing, 1995-.-30 cm Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Redakcija zadržava sva prava redakture, korekture i obrade tekstova. Redakcija ne odgovara za sadržaj oglasnog prostora.
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO, POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO
Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad Srbija

Aleksandar Lončar

021 547 681 063 553 405 loncar@mlinpekmarketing.com
Mlinpek Marketing je izdavač Mlinpek Almanaha
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO, POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO Jezik izdanja Srpski Godišnja pretplata SRBIJA – 12 brojeva = 4.700 dinara INOSTRANSTVO – 12 brojeva = 80 evra Popusti 2-3 kompleta -10% 4-5 kompleta -20% 6 i više kompleta -30% Izdavač MLINPEK MARKETING DOO www.mlinpekmarketing.com loncar@mlinpekmarketing.com Adresa redakcije 21000 Novi Sad, Bul. oslobođenja 66B tel./faks: 021/547-681 Direktor Aleksandar Lončar Glavni i odgovorni urednik Radmila Sekulić Predsednik izdavačkog saveta dr Jasna Mastilović Članovi izdavačkog saveta Vukosav Saković, Dragan Živanović, Milan Prostran, Predrag Đurović Saradnici redakcije Prof. dr Milimir Kovačević, Milan Skendžić, Milivoje Trtović, Dragan Psodorov Inostrani saradnici redakcije Mitar Jokić - Crna Gora, Vlado Sučić - Hrvatska, Jožef Semič - Slovenija, Rade Petrović – BiH Štampa “N&J 4PRINT“, Novi Sad Časopis se izdaje na osnovu rešenja Ministarstva za informacije br.: 623-603/95-03 ISSN-0354-7418 CIP – Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 664.6, Mlinpek almanah: časopis za mlinarstvo, pekarstvo, poslastičarstvo i konditorstvo/glavni i odgovorni urednik Radmila Sekulić. – God. 1, br. 1 (1995) – .- Novi Sad: Mlinpek Marketing, 1995-.- 30 cm Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Redakcija zadržava sva prava redakture, korekture i obrade tekstova. Redakcija ne odgovara za sadržaj oglasnog prostora.
Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad Srbija

Aleksandar Lončar

021 547 681 063 553 405 loncar@mlinpekmarketing.com
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO,  POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO